In.stock.(JIA)
Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. - 2020 г. (№ 17)
Пореден номер Наименование Номер на помощта Период на прилагане (от) Период на прилагане (до) Основна цел Форма на помощта Коментар към форма на помоща Интензитет Правно основание Информация от ЕК
01 Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени в резултат на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия SA.42510 17.09.2015 31.12.2020 Компенсиране на щетите по земеделските култури, вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия Директни субсидии До 80 % от приемливите разходи Част II, Раздел 1.2.1.2. от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020 г.; Чл. 12, ал.1, т.2 и чл. 12, ал.2, т.1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
02 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете SA.34409 12.11.2012 31.12.2017 Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС. Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Точка 51 от Насоките на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007 - 2013; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП);Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
03 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете SA.48336 01.01.2018 31.12.2022 Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Свиневъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС. Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Част II, Раздел 1.1.5.2 от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020;Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
04 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците SA.34410 12.11.2012 31.12.2017 Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС. Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Точка 51 от Насоките на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007 - 2013; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
05 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците SA.47026 16.02.2018 31.12.2022 Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС. Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Част II, Раздел 1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП); Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
06 Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците SA.53443 SA.53443 18.03.2019 31.12.2022 Подкрепа на земеделските производители за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство”. Доброволно поетите ангажименти се реализират чрез изпълнение на мерки, които надхвърлят задължителните стандарти, установени в законодателството на ЕС. Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Част II, Раздел 1.1.5.2 (Помощ за задължения за хуманно отношение към животните) от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014-2020; Чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ.
Връзка
07 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните SA.42240 25.06.2015 31.12.2020 Подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на заразни болести и зоонози Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Член 22 и член 26 от Регламент (ЕС) 702/2014 на Комисията; Чл. 11, ал. 2, т. 3 и чл. 12, ал. 2, т. 1., буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Чл. 120, ал.1, чл. 46 г и чл. 39, ал.14., буква „б“ от Закона за ветеринарномедицинската дейност; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
08 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и
генетичните качества на животните
SA.41895 02.06.2015 31.12.2020 Подпомагане на животновъдния сектор Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 27 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12 ал. 1 т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
09 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и
генетичните качества на животните
SA.50687 15.03.2018 31.12.2020 Подпомагане на животновъдния сектор Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 27 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12 ал. 1 т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
10 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните SA.54338 17.05.2019 31.12.2020 Подпомагане на животновъдния сектор Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 27 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
11 Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени
пчелни кошери в резултат на природни бедствия
SA.40966 04.03.2015 31.12.2020 Основна цел:Помощ за отстраняване на щети, причинени от природни бедствия в животновъдния сектор Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл. 30 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 12 ал. 1 т. 2 и чл. 12 ал. 2 т. 1 буква "а" от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
12 Помощ за инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни SA.41481 22.04.2015 31.12.2020 Насърчаване на инвестиционните дейности в земеделските стопанства, които произвеждат качествени хранителни продукти от животински произход и се нуждаят от съответния финансов ресурс за обезпечаване на дейността по извършване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайните потребители. Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 17 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
13 Помощ за инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко SA.52433 03.12.2018 31.12.2020 Помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 17 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, букви “а” и „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания, приети с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
14 Инвестиции за изграждане на кланични пунктове SA.55096 31.10.2019 31.12.2020 Помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански продукти и търговията със селскостопански продукти Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 17 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1, т.1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
15 Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко SA.54114 23.04.2019 31.12.2020 Помощ за инвестиции в материални или нематериални активи в земеделски стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 14 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
16 Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция SA.56169 15.01.2020 30.06.2021 Подпомагане на инвестиции в материални или нематериални активи в земеделски стопанства, свързани с първичното селскостопанско производство Капиталова субсидия Интензитет:До 50 % от приемливите разходи Чл. 14 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12 ал. 1, т. 1 и т. 2., и ал.2, т.1 буква “а”, във връзка с чл. 9, ал.1 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
17 Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период SA.43471 09.11.2015 31.12.2020 Ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл.26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания на Държавен фонд "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ; Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
Връзка
18 Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период SA.40743 04.02.2015 31.12.2020 Ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайни овощни насаждения Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл.26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания на Държавен фонд "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ; Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период
Връзка
19 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период SA.55616 08.11.2019 31.12.2020 Помощ за борба с болести и вредители по растенията Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл. 26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
20 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick SA.41893 02.06.2015 31.12.2020 Предотвратяване разпространението на вредителя Доматен миниращ молец - Tuta absoluta на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на нашествието на вредителя Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл.26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания на Държавен фонд "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ; Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)
Връзка
21 Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма от мерки зо контрол на Доматен миниращ молец- Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) SA.55375 07.10.2019 31.12.2020 Помощ за борба с болести и вредители по растенията Директни субсидии До 100% от приемливите разходи Чл. 26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ; Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)
Връзка
22 Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” SA.41894 10.06.2015 31.12.2020 Ограничаване на загубите от разпространението на почвени вредители по картофите от сем. Телени червеи - (Elateridae) на територията на страната, чрез компенсиране на разходите на земеделските стопани по закупуване на продукти за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл.26 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания на Държавен фонд "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ;Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)"
Връзка
23 Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция SA.40890 13.02.2015 31.12.2020 Насърчаване на МСП от сектор „Плодове и зеленчуци” за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия, посредством частично компенсиране на разходите за сключване на застрахователна полица. Директни субсидии До 65 % от приемливите разходи Чл.28 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, букви “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на УС на ДФЗ за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
24 Индивидуална схема за държавна помощ за компенсиране на щета, причинена от неблагоприятно климатично събитие (градушка), което може да бъде приравнено на природно бедствие, в полза на „Оранжерии Гимел ІІ” ЕООД SA.49621 01.12.2017 01.12.2021 Помощ за компенсиране на загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природно бедствие Директни субсидии До 80 % от приемливите разходи Чл.25 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 2, т.1, буква „а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на УС на ДФЗ за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
25 Помощ за сертифициране на стопанства в сектор "Плодове и зеленчуци" по стандарта GLOBALG.A.P. SA.52178 22.10.2018 31.12.2020 Помощ за участие на производителите на селскостопански продукти в схеми за качество Директни субсидии До 100 % от приемливите разходи Чл.20 от Регламент (ЕС) №702/2014;Чл. 11, ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 2, т.1, буква „а”, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на УС на ДФЗ за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
26 Помощ за участие на земеделски стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал SA.41078 09.03.2015 31.12.2020 Помощ за участие на производителите на селскостопански продукти в схеми за качество. Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи по схемата Чл.20 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФЗ за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
27 Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство SA.46425 16.09.2016 31.12.2020 Подпомагане на земеделските стопани, произвеждащи първични земеделски продукти, чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол Данъчно предимство (намаление на данъци) До 100 % Глава четвърта „а” (членове 47а-47и) от ЗПЗП и Глава трета, раздел VII (чл. 45д – 45е) от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС);Член 44 от Регламент (ЕС) 651/2014;Член 8, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО
Връзка
28 Държавна помощ за намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво SA.37478 01.01.2014 31.12.2014 Подпомагане на земеделските производители, произвеждащи първични селскостопански продукти, чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво Данъчно предимство (намаление на данъци) До 100 % от разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове и минималната данъчна ставка за газьол, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО Раздел VІ.F. – Помощи свързани с освобождаване от данъци по Директива 2003/96/ЕО от Насоки на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007-2013 г.
Връзка
29 Държавна помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък SA.41183 23.03.2015 31.12.2020 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък Данъчно предимство (намаление на данъци) преотстъпване на до 60% от корпоративния данък върху данъчната печалба, получена от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. До 50 % Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане;
Чл. 48 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Връзка
30 Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни SA.46251 29.08.2015 31.12.2020 Помощ за по отстраняване на мъртви животни Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 27 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Връзка
31 Помощ за отстраняване на умрели животни SA.43425 01.01.2007 31.12.2014 Помощ за отстраняване (събиране и превоз) на мъртви животни Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Глава V.Б.4. от Насоки на Общността за държавни помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007-2013 г. и част I и част II, глава 1.2.1.4. от Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014—2020 г.; член 16, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1857/2006;Закон за ветеринарномедицинската дейност; Инструкция за събиране и обезвреждане на умрели животни от територията на Република България
Връзка
32 Помощ за участие в изложения SA.47097 01.01.2017 31.12.2020 Помощ за мерки за насърчаване в полза на селскостопанските продукти Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 24 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г.; Чл. 12, ал. 1 т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФЗ за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
33 Помощ за участие в изложения SA.44380 08.02.2016 31.12.2020 Помощ за мерки за насърчаване в полза на селскостопанските продукти Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 24 от Регламент (ЕС) №702/2014; Чл. 12, ал. 1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на ДФ "Земеделие" за прилагане на схема на държавна помощ
Връзка
34 Помощ за участие в изложения за промотиране на зеленчуци SA.39667 24.10.2014 31.12.2014 Насърчаване на земеделските производители от сектор „Зеленчукопроизводство” към участие в изложения за промотиране на зеленчуци. Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 15 от Регламент (ЕО №1857/2006);чл. 12, ал.1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
35 Помощ за участие в изложение SA.39696 03.11.2014 31.12.2014 Насърчаване на земеделските производители към участие в изложение Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 15 от Регламент (ЕО №1857/2006);чл. 12, ал.1, т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
36 Помощ за участие в киноложки изложби SA.41274 27.03.2015 31.12.2015 Предоставяне на техническа помощ в селскостопанския сектор. Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл. 24 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г.; Чл. 12, ал.1, т.10 от Закона за подпомагане на земеделските производители;Указания, приети с Решение на УС на ДФ "Земеделие" за приложение на схема на държавна помощ
Връзка
37 Помощ за участие в изложения SA.41806 21.05.2015 31.12.2015 Насърчаване на земеделските производители към участие в изложения Субсидирани услуги До 100 % от приемливите разходи Чл.24 от Регламент (ЕС) №702/2014; чл. 12, ал. 1 т. 10 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания за прилагане на схемата за държавна помощ
Връзка
38 Подпомагане на предприятия за преработка, маркетинг на продукти, които не са включени в Анекс 1 от ДФЕС, подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 SA.49365 SA.49365 23.10.2017 31.12.2023 Помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански в неселскостопански продукти или с производството на памук Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 42 от Регламент (ЕС) №702/2014; Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.; ПРСР 2014-2020 Г.
Връзка
39 Подпомагане на предприятия за преработка, маркетинг на продукти, които не са включени в Анекс 1 от ДФЕС, подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. SA.43542 SA.43542 11.01.2016 31.12.2023 Помощ за инвестиции, свързани с преработката на селскостопански в неселскостопански продукти или с производството на памук Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл.42 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Наредба №20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.; ПРСР 2014-2020 г.
Връзка
40 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите, подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от ПРСР 2014-2020 г. SA.50791 SA.50791 16.04.2018 31.12.2023 Помощ за предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, болести, нашествия на вредители и катастрофични събития Капиталова субсидия До 100 % от приемливите разходи Чл.34 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 2, т.1. и чл.9б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; ПРСР 2014-2020 г.
Връзка
41 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите, подмярка 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от прср2014-2020 г. SA.50792 SA.50792 16.04.2018 31.12.2023 Помощ за предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия, неблагоприятни климатични събития, болести, нашествия на вредители и катастрофични събития Капиталова субсидия До 100 % от приемливите разходи Чл. 34 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 2, т.1 и чл. 9б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; ПРСР 2014-2020 г.
Връзка
42 Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите, подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. SA.50793 SA.50793 16.04.2018 31.12.2023 Помощ за инвестиции в нови лесовъдни технологии и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти Капиталова субсидия До 50 % от приемливите разходи Чл. 41 от Регламент (ЕС) № 702/2014; Чл. 2, т.1 и чл. 9б, т.2 от Закона за подпомагане на земеделските производители; Чл. 26 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; ПРСР 2014-2020 г.
Връзка
43 Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и Мярка 226 „Възстановяване потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни мерки“ от ПРСР 2007-2013 г. SA.38137 SA.38137 16.05.2014 31.12.2014 Помощ за горското стопанство Разходи До 100 % от приемливите разходи Закон за горите; Наредба №20/07.07.2008 г.; Наредба №22/07.07.2008 г.; ПРСР 2007-2013г.
Връзка
44 Заем в полза на Марица АД за изграждане и оборудване на пазар на едро Е41/2007-приключила Е41/2007 01.01.2007 31.12.2014 Помощ за инвестиции за преработка и маркетинг Гаранции - Договор, кредитно споразумение
Връзка
45 Мярка 2.7. „Схема за финансов инженеринг“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 SA.46997 (2017NN-2016 N ) SA.46997 01.01.2013 31.12.2015 Помощ в сектор „Рибарство и аквакултури“, секторно развитие Предоставени гаранции и допълнителни кредитни преференции на бенефициенти по ОПРСР - Наредба № 6/2012 г.; Наредба №7/2012 г.; ОПРСР 2007-2013 г.
Връзка
46 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък (заменя SA.33157) SA.36310 05.06.2013 31.12.2014 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък Данъчно предимство (намаление на данъци) До 50 % Раздел ІV.А.2. – Политика за помощи за инвестиции в земеделските стопанства от Насоки на общността за държавните помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007-2013 г.; чл. 189б, ал. 1-4 от Закона за корпоративното подоходно облагане; чл. 48, ал. 6-7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Връзка
47 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък (заменя N 546/2010) SA.33157(​2011/N) 11.02.2011 31.12.2013 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък Данъчно предимство (намаление на данъци) До 50 % Раздел ІV.А.2. – Политика за помощи за инвестиции в земеделските стопанства от Насоки на общността за държавните помощи в секторите на земеделието и горското стопанство 2007-2013 г.; чл. 189б, ал. 1-4 от Закона за корпоративното подоходно облагане; чл. 48, ал. 6-7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Връзка
48 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък N 546/2010 01.01.2007 31.12.2014 Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък Гаранции - Договор, кредитно споразумение
Връзка
49 Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19 SA.58328 27.08.2020 31.12.2020 Подкрепата е за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани Директни субсидии 100% Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID – 19
Връзка
50 Помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните SА.57528 08.06.2020 30.06.2021 Подпомагане на селекционните дейности в животновъдния сектор Субсидирани услуги 100% чл.27 от Регламент 702/2014
Връзка