РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/716 НА КОМИСИЯТА
от 10 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници
I. Развъдни сдружения, които водят родословни книги за чистопородни разплодни животни/ Breed societies maintaining breeding books for purebred breeding animals
а) Чистопородни разплодни говеда и биволи/ Purebred breeding animals of the bovine species
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни говеда и биволи, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the bovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
Версия/Version
(23.11.2023 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4 5 6
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breed society or competent authority
Развъдни програми
Breeding programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspending, withdrawal and time limitation
Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган
Name of breed society/competent authority
Информация за връзка
Contact information
Дата на признаване на развъдното сдружение
Date of recognition of breed society
Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма
Name of the breed overed by approved breeding programme
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Web-access to information on the breeding programme
Географска територия на всяка одобрена развъдна програма
Geographical territory of each approved breeding programme
Дерогации
Derogations
Дата на одобрението на развъдната програма
(дд.мм.гггг)
Date of approval of breeding programme (dd.mm.yyyy)
Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма/
Date of validity of breeding programme approval
Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България/ / Breeding association of Black and White cattle breed in Bulgaria
гр. Добрич
пл. „Свобода” № 5, стая 408
тел.: +359 889 258 006
ionow@abv.bg
https://poroda.eu
Дата на признаване: 05.03.2001
Цялата страна / The whole country 05.03.2001/01
05.05.2011/51
05.03.2011
05.05.2021 изтекъл / expired
Черношарена порода говеда/Black and white cattle breed https://poroda.eu/селекционна-програма/ 
Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея/ / Association of Bulgarian Rhodopean cattle and Jersey
гр. Смолян
ул. „Зорница” № 3, бл. 21, вх.В, ап.34
тел.: +359 889 134 528 
abrgd@abv.bg 

Дата на признаване: 05.03.2001
Обл. Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Пазарджик, Кърджали, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, Разград, Русе, София област, Сливен, Смолян, Хасково, Ямбол
Regions of Blagoevgrad, Varna, Veliko Turnovo, Vratsa, Dobritch, Pazardzhik, Kardzhali, Lovetch, Plovdiv, Stara Zagora, Razgrad, Russe, Sofia District, Sliven, Smolyan, Haskovo, Yambol
05.03.2001/03
05.05.2011/49
05.05.2011
05.05.2021 изтекъл / expired
Българско родопско говедо/Bulgarian Rhodope cattle
Асоциация на българските биволовъди/ / Association of Bulgarian buffalo breeders
гр. Шумен
ул. „Макашко шосе”
тел.: +359 899 836 321
abb@gbg.bg

Дата на признаване: 05.03.2001
Цялата страна / The whole country 05.03.2001/05
10.08.2011/65
05.03.2010
10.08.2021 изтекъл / expired
Българска Мурра/Bulgarian Murrah
Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България / Association of breeders of Black and White cattle in Bulgaria
гр. Русе
ул. „Одрин ” № 5
тел.: +359 887 261 281;  +359 82 834 478 
archshpb@abv.bg

Дата на признаване: 02.02.2007
Цялата страна / The whole country 02.02.2007/23
07.03.2017/86
02.02.2017
07.03.2027
Черношарена порода говеда/Black and white cattle breed
Национална асоциация за развъждане на говеда от породите Монбелиард и Симентал / National Association for Breeding of Montbeliard and Simmental cattle
гр. Плевен
ул. „Васил Левски” 1
тел.: +359 877 388 099
montbeliarde.bg@gmail.com
www.narms.bg
Дата на признаване: 21.05.2007
Цялата страна / The whole country 21.05.2007/27
03.08.2017/90
21.05.2017
03.08.2027
Монбелиард/Montbeliard http://www.narms.bg/развъдна-програма-монбелиард
Цялата страна / The whole country 21.05.2007/27
03.08.2017/90
21.05.2017
03.08.2027
Симентал/Simmental cattle http://www.narms.bg/развъдна-програма-симентал
Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого, Българско родопско, Искърско / Breeding Association of Bulgarian cattle breeds - Shorthorn Rhodope, Bulgarian Rhodope cattle and Iskar cattle
с. Тополово
ул. „Кокиче” 9
тел.: +359 898 885 416
bg_porodi07@abv.bg

Дата на признаване: 30.10.2007
Цялата страна / The whole country 30.10.2007/28
30.01.2018/95
30.10.2017
30.01.2028
Искърско говедо/Iskar cattle
Цялата страна / The whole country 30.10.2007/28
30.01.2018/95
30.10.2017
30.01.2028
Българско родопско говедо/Bulgarian Rhodope cattle
Цялата страна / The whole country 30.10.2007/28
30.01.2018/95
30.10.2017
30.01.2028
Родопско късорого/Shorthorn Rhodope
Асоциация за развъждане на Кафявата порода / Association for breeding of Brown breed
гр. Севлиево
ул. „Стефан Пешев” № 87
тел.: +359 893 371 699;  +359 67 535 110  
arkp_tsochev@abv.bg

Дата на признаване: 30.10.2007
Цялата страна / The whole country 30.10.2007/29
06.03.2018/97
30.10.2017
06.03.2028
Кафяво говедо/Brown breed
Цялата страна / The whole country 30.10.2007/29
06.03.2018/97
30.10.2017
06.03.2028
Българско кафяво говедо/Bulgarian Brown breed
Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството / Bulgarian National Association for development of buffalo breeding
гр. Шумен
ул. „Симеон Велики” 3
тел.: +359 889 808 535
tzonkapeeva@abv.bg

Дата на признаване: 02.07.2019
Цялата страна / The whole country 13.04.2009/34
15.08.2019/102
13.04.2019
15.08.2029
Българска Мурра/Bulgarian Murrah
Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни / Bulgarian National Organization of Zooengineers for breeding of livestock breed
гр. София
ул. „Бистришко шосе” 26
тел.: +359 898 41 55 93
verji@comtechsys.biz

Дата на признаване: 13.05.2008
Южна България (Благоевград, Кюстендил, Перник, Кърджали, Пловдив) 

South Bulgaria (Blagoevgrad, Kyustendil, Pernik, Kardzhali, Plovdiv)
13.05.2008/32
11.06.2018/100
13.05.2018
11.06.2028
Българско кафяво говедо/Bulgarian Brown breed
Цялата страна / The whole country 13.05.2008/32
11.06.2018/100
13.05.2018
11.06.2028
Кафяво говедо/Brown breed
Цялата страна / The whole country 13.05.2008/32
11.06.2018/100
13.05.2018
11.06.2028
Черношарена порода говеда/Black and white cattle breed
Асоциация за развъждане на местни породи говеда/ / Association for breeding of local cattle breeds
гр. София
ул. „Съзнание” № 37
тел.: +359 888 414 390
y_gorinov@abv.bg

Дата на признаване: 04.02.2011
обл. Благоевград, Бургас, В. Търново, Варна, Кърджали, Кюстендил , Ловеч, Пазарджик, Перник, Пловдив, София-област, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол;
Regions of Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Turnovo, Kardzhali, Kyustendil, Lovetch, Pazardzhik, Pernik, Plovdiv, Stara Zagora, Sofia District, Haskovo, Shumen, Yambol;
04.02.2011/46 04.02.2021 изтекъл / expired
Българско сиво говедо/Bulgarian Grey Cattle
обл. Благоевград, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, София, Стара Загора, Хасково

Regions of Blagoevgrad, Kardzhali, Pazardzhik, Plovdiv, Smolyan, Sofia District, Stara Zagora, Haskovo
04.02.2011/46 04.02.2021 изтекъл / expired
Родопско късорого/Shorthorn Rhodope
Национална асоциация за месодайно говедовъдство в България / National Association for beef cattle breeding in Bulgaria
гр. София
ул. „Лъчезар Станчев” № 3, ет. 15
тел.: +359 894 406 765, +35928 162 012
i_lazarova@litex.bg

Дата на признаване: 27.12.2011
Цялата страна / The whole country 27.12.2011/68 27.12.2021 изтекъл / expired
Лимузин/Limousin
Цялата страна / The whole country 27.07.2015/81 27.07.2025
Абердин Ангус/Aberdeen Angus
Цялата страна / The whole country 21.11.2017/92 21.11.2027
Херефорд/Hereford
Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България / Beef Breeders Association of Bulgaria
гр. Сливен
ул. „Самуиловско шосе” № 17
тел.: +359 895 633 412
office@bbab.bg
http://bbab.bg
Дата на признаване: 21.10.2015
Цялата страна / The whole country 21.10.2015/82 21.10.2025
Херефорд/Hereford
Цялата страна / The whole country 21.10.2015/82 21.10.2025
Лимузин/Limousin
Цялата страна / The whole country 21.10.2015/82 21.10.2025
Абердин Ангус/Aberdeen Angus
Цялата страна / The whole country 30.04.2018/99 30.04.2028
Гаскон/Gascon http://bbab.bg/documents/
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството / Executive Agency for Selection and Reproduction in the Livestock Breeding
гр. София
ул. Бистришко шосе 26
тел.: +359 02 9 611 329
delovodstvo@iasrj.eu
www.iasrj.eu
Дата на признаване: -
Дата на признаване: 20.06.2023
Дата на признаване: 30.01.2015
Цялата страна

The whole country
12.07.2018/РД09-633 -
Джерсей/Jersey
Цялата страна

The whole country
12.07.2018/РД09-633 -
Българско червено/Bulgarian Red
Развъдна асоциация Джерсей България / Breeding Assocoation Jersey Bulgaria
гр. София
ул. "Владайска" 29
тел.: ++ 359 877 00 80 82
nfo@jersey-bulgaria.bg; tsenko.tsenkov@crg.bg
www.jersey-bulgaria.com
Дата на признаване: 28.02.2020
Цялата страна / The whole country 28.02.2020/105 28.02.2030
Джерсей/Jersey
б) Чистопородни разплодни свине/Purebred breeding animals of the porcine species
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни свине, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the porcine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
Версия/Version
(11.02.2021 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4 5 6
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breeders association/competent authority
Развъдни програми
Breeding programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspension, withdrawal and time limitation
Официален език/

Наименование на развъдното сдружение/
компетентен орган
Информация за връзка
Дата на признаване на развъдното сдружение
Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Географска територия на всяка одобрена развъдна програма Дерогации Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)
Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма
Асоциация на свиневъдите в България / Swine breeders Association in Bulgaria
гр. Шумен
бул.„Симеон Велики” 3
тел.: +359 54 865 268
pig_assoc@abv.bg
http://asb.bg
Дата на признаване: 05.03.2001
обл. Видин, Пазарджик, Разград и Русе/

Regions of Vidin, Pazardzhik, Razgrad, Russe
05.03.2001/16
05.05.2011/48
05.03.2011
05.05.2021 изтекъл / expired
Ландрас/Landrace
обл. Стара Загора, Шумен, Ямбол/

Regions of Stara Zagora, Shumen, Yam
05.03.2001/16
05.05.2011/48
05.03.2011
05.05.2021 изтекъл / expired
Дунавска бяла свиня/Danube White
обл. Велико Търново, Видин, Пазарджик, Разград, Русе, Силистра, Търговище, Шумен,Ямбол/

Regions of Veliko Turnovo, Vidin, Pazardzhik, Razgrad, Russe, Silistra, Targovishte, Shumen and Yambol
05.03.2001/16
05.05.2011/48
05.03.2011
05.05.2021 изтекъл / expired
Английска Голяма бяла свиня/English Large White
Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня / Association of breeders and preservation the East Balkan swine
гр. Шумен
бул. „Симеон Велики” № 3
тел.: +359 899 11 87 80
Doneva_r@abv.bg
http://www.arsis-bg.org
Дата на признаване: 22.06.2006
Обл. Шумен (общ. Велики Преслав, Смядово, Върбица)
Бургас (Созопол, Средец, Малко Търново, Несебър, Руен,Царево)
Варна (Долни чифлик, Дългопол, Бяла,Аврен) /

Shumen Region (Veliki Preslav, Smyadovo, Varbitsa) Burgas Region(Sozopol, Sredets, Malko Tarnovo, Nesebar, Ruen, Tzarevo)
Varna Region (Dolni Chiflik, Dalgopol, Byala, Avren)
22.06.2006/22
26.04.2016/85
22.06.2016
26.04.2026
Източно-балканска свиня/East Balkan Swine http://www.arsis-bg.org/static/media/uploads/razvadna-programa.pdf
Асоциация на индустриалното свиневъдство в България / Association of industrial swine breeding in Bulgaria
гр. София
бул. „Христо Ботев” 17, офис 201
тел.: +359 2 952 08 52
aisb@abv.bg

Дата на признаване: 21.01.2008
Цялата страна / The whole country 21.01.2008/30
06.03.2018/98
21.01.2018
06.03.2028
Йоркшир/Yorkshire
Цялата страна / The whole country 21.01.2008/30
06.03.2018/98
21.01.2018
06.03.2028
Ландрас/Landrace
Организация на развъдчиците на специализираните породи свине в България / Association of Вreeders of Specific Swine Breeds in Bulgaria
гр. Силистра
ул. „Симеон Велики” № 15, ет. 1, ап. 4
тел.: +359 887 568 633, +359 889 712 289
ORSPSB@mail.bg

Дата на признаване: 19.03.2007
Дата на признаване: 04.01.2018
- 19.03.2007/25
/
19.03.2017 изтекъл / expired
Ландрас/Landrace
- 19.03.2007/25
/
19.03.2017 изтекъл / expired
Английска Голяма бяла свиня/English Large White
- 19.03.2007/25
/
19.03.2017 изтекъл / expired
Дунавска бяла свиня/Danube White
- / 04.01.2018 отказ / refusal
/
в) Чистопородни разплодни овце/ Purebred breeding animals of the ovine species
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни овце, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the ovine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
Версия/Version
(23.11.2023 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4 5 6
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breed society or competent authority
Развъдни програми
Breeding programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspension, withdrawal and time limitation
Наименование на развъдното сдружение/
компетентен орган
Информация за връзка
Дата на признаване на развъдното сдружение
Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Географска територия на всяка одобрена развъдна програма
Geographical territory of each approved breeding programme
Дерогации Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)
Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството / Executive Agency for Selection and Reproduction in the Livestock Breeding
гр. София
ул. Бистришко шосе 26
тел.: +359 02 9 611 329
delovodstvo@iasrj.eu
www.iasrj.eu
Дата на признаване: -
Планински и предпланински части на страната/
Mountain and premountain parts of the country 
30.01.2015/РД 09-55 -
Хиос/Chios
Югоизточната част на Тракийската низина/ 
Тhe southeastern part of the Thracian valley 
12.03.2019/РД 09-257 -
Мутон Вендеен/Muton Venden
Развъдна асоциация на местни породи овце / Breeding Association of local sheep breed
гр. Карлово
ул. „Граф Игнатиев 7А”
тел.: +359 887 782 594, +359 335 956 53
rampolsh@mail.bg

Дата на признаване: 27.06.2011
Цялата страна / The whole country 27.06.2011/59 27.06.2021 изтекъл / expired
Медночервена шуменска овца/Copper-red Shumen sheep
Цялата страна / The whole country 27.06.2011/59 27.06.2021 изтекъл / expired
Каракачанска овца/Karakachan sheep
Цялата страна / The whole country 27.06.2011/59 27.06.2021 изтекъл / expired
Дъбенска овца/Duben Sheep
Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България / Organization of Вreeders of autochthonous sheep in Bulgaria
гр. Калофер
ул. „Илия Дечев” № 10
тел.: +359 887 616 125
snc_orapob_kalofer@abv.bg

Дата на признаване: 04.01.2008
Дата на признаване: 29.01.2020
обл. Благоевград, Бургас, В. Търново, Пловдив, Сливен, София, Ст. Загора;/ 

Regions of Blagoevgrad, Burgas, Veliko Tarnovo, Plovdiv, Sliven, Sofia, Stara Zagora; 
04.01.2008/31
25.01.2018/94
04.01.2018
25.01.2028
Каракачанска овца/Karakachan sheep
обл. Благоевград, Бургас, В. Търново, Варна, Добрич, Кюстендил, Сливен, Смолян, Търговище, Шумен, Ямбол;/ 

Regions of Blagoevgrad, Burgas, Veliko Tarnovo, Varna, Dobritch, Kyustendil, Sliven, Smolyan, Targovishte, Shumen, Yambol;  
04.01.2008/31
25.01.2018/94
04.01.2018
25.01.2028
Медночервена шуменска овца/Copper-red Shumen sheep
обл. Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Сливен, София;/

Regions of Vidin, Vratsa, Lovech, Montana, Sliven, Sofia;  
04.01.2008/31
25.01.2018/94
04.01.2018
25.01.2028
Реплянска/Replyan sheep
обл. Благоевград, Бургас, Враца, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, София;/ 

Regions of Blagoevgrad, Burgas, Vratsa, Montana, Pazardzhik, Plovdiv, Sliven, Smolyan, Sofia 
04.01.2008/31
25.01.2018/94
04.01.2018
25.01.2028
Дъбенска овца/Duben Sheep
обл. Пазарджик, Смолян, Ст. Загора, Хасково;/ 

Regions of Pazardzhik, Smolyan, Stara Zagora, Haskovo; 
17.12.2009/38
26.02.2020/103
17.12.2019
26.02.2030
Сакарска овца/Sakar sheep
обл. Варна, Пловдив/
Regions of Plovdiv,Varna 
 
17.12.2009/38
26.02.2020/103
17.12.2019
26.02.2030
Средностаропланинска овца/Central Balkan Mountain sheep
Организация за развъждане на цигайски, романовски и местни породи овце в Р. България / Organization for breeding of Cigay, Romanov and Local sheep breeds in Bulgaria
гр. Троян
ул. „Захари Стоянов” № 7
тел.: +359 884 354 888
orcmpo_troyan@mail.bg

Дата на признаване: 29.08.2011
Дата на признаване: 07.12.2020
Дата на признаване: 29.08.2011
Северни и южни склонове на Средна Стара планина, обл. Ловеч, Габрово, Велико Търново, Пловдив/
Northern and Southern hillsides of Central Balkan, regions of Lovetch, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Plovdiv
29.08.2011/67 29.08.2021 изтекъл / expired
Средностаропланинска овца/Central Balkan Mountain sheep
предпланинските и планинските райони на страната (обл. Пловдив, Сливен, Търговище, Благоевград, Кърджали, Смолян, Ловеч, София, Габрово, Велико Търново)/mountain and foothill regions of the country ( regions of Plovdiv, Sliven, Targovishte, Blagoevgrad, Kardzhali, Smolyan, Lovech, Sofia, Gabrovo, Veliko Tarnovo) 29.08.2011/67 29.08.2021 изтекъл / expired
Старопланински цигай/Balkan Cigay
района на Тетевен, обл. Ловеч и съседните селища от Софийска и Габровска област/
the area of Teteven Town, region of Lovech, and neighboring towns from Sofia and Gabrovo regions
29.08.2011/67 29.08.2021 изтекъл / expired
Тетевенска овца/Teteven sheep
района на гр. Копривщица, Пирдоп, Панагюрище, Златица и Клисура/
the region of Koprivshtitsa town, Pirdop, Panagyurishte, Zlatitsa i Klisura
29.08.2011/67 29.08.2021 изтекъл / expired
Копривщенска овца/Кoprivshtitsa sheep
Обл. Ловеч, Кюстендил, Търговище, Монтана, Благоевград, Разград, Перник, Софийска/
Regions of Lovech, Kyustendil, Targovishte, Montana, Blagoevgrad, Razgrad, Pernik, Sofia
12.02.2021/111 12.02.2031
Романовска/Romanov sheep
Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце / Breeding Association of the Bulgarian dairy sheep breed
гр. София
ул. „Янко Софийски войвода” №14, ап. 3
тел.: +359 877 122 088
arbmpo@mail.bg

Дата на признаване: 05.03.2001
Обл. Монтана, Плевен, Велико Търново, Силистра, Бургас, Стара Загора, Пазарджик, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград

Regions of Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Silistra, Burgas, Stara Zagora, Pazardzhik, Sofia District, Pernik, Kyustendil, Blagoevgrad
05.03.2001/07
27.06.2011/58
05.03.2011
27.06.2021 изтекъл / expired
Българска млечна овца/Bulgarian dairy sheep
Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца / Association of Pleven Blackhead sheep
гр. Плевен
ул. „В.Левски” № 1, ет. 12, ст. 1201
тел.: +359 886 15 65 95; +359 64 802 150
offise_apcho@abv.bg

Дата на признаване: 05.03.2001
Цялата равнинна част на страната и Предбалканските райони
(до 550 м. надморска височина)

The whole plane part of the country and Foothill Balkan areas
(up to 550 м altitude
05.03.2001/08
27.06.2011/61
05.03.2011
27.06.2021 изтекъл / expired
Плевенска черноглава овца/Pleven Blackhead sheep
Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце / Association for breeding of Maritza sheep
гр. Пловдив
бул. „6-ти септември” 4, ап. 4, п.к. 2
тел.: +359 888 772 224
doytcho.dimov@gmail.com
www.dormo.org
Дата на признаване: 05.03.2001
Цялата страна / The whole country 05.03.2001/11
17.06.2011/55
05.03.2011
17.06.2021 изтекъл / expired
Вакла маришка овца/Patch-Faced Maritza sheep https://www.dormo.org/bg/owners/1
Южна България (обл. Пловдив, Пазарджик, Ямбол, Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Стара Загора, Бургас, Хасково);/

Southern Bulgaria (regions of Plovdiv, Pazardzhik, Yambol, Blagoevgrad, Kardzhali, Kyustendil, Stara Zagora, Burgas, Haskovo);
05.03.2001/11
17.06.2011/55
05.03.2011
17.06.2021 изтекъл / expired
Бяла маришка овца/White Maritza sheep https://www.dormo.org/bg/owners/2
Асоциация за развъждане на Старозагорска порода овце в България / Association for breeding of Stara Zagora sheep in Bulgaria
гр. Стара Загора
Земеделски институт
тел.: +359 889 72 74 45
gopo@abv.bg

Дата на признаване: 05.03.2001
В равнинните части на цялата страна (обл. Старозагорска, Софийска, Хасковска)

The plane parts of the country (Regions of Stara Zagora, Sofia, Haskovo)
05.03.2001/9
02.08.2011/63
05.03.2011
02.08.2021 изтекъл / expired
Старозагорска овца/Stara Zagora sheep
Асоциация за развъждане на тънкорунни овце в България / Association for breeding of Merinos sheep in Bulgaria
гр. Шумен
ул. „Деде Агач” № 8, вх. 3, ап. 71
тел.: +359 897 462 294
artob@abv.bg

Дата на признаване: 29.06.2001
общ. Търговище, Преслав, Ген. Тошево, Добрич, Тервел, Каварна, Шабла;/

Municipalities of Targovishte, Preslav, General Toshevo, Dobrich, Tervel, Kavarna, Shabla;  
29.06.2001/17
27.06.2011/60
29.06.2011
27.06.2021 изтекъл / expired
Североизточнобългарска тънкорунна овца/North-East Bulgarian fine-wool sheep
общ. Карнобат;/

Karnobat Municipality;
29.06.2001/17
27.06.2011/60
29.06.2011
27.06.2021 изтекъл / expired
Карнобатска тънкорунна овца/Karnobat fine-wool sheep
общ. Стара Загора;/

Stara Zagora Municipality; 
29.06.2001/17
27.06.2011/60
29.06.2011
27.06.2021 изтекъл / expired
Тракийска тънкорунна порода/Thracian fine-wool sheep
Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България / Association for breeding of Ile-de-France sheep in Bulgaria
гр. Стара Загора
Тракийски университет - Студентски град
тел.: +359 899 171 603
achkakanova@abv.bg

Дата на признаване: 31.03.2006
Цялата страна / The whole country 31.03.2006/21
29.03.2016/83
31.03.2016
29.03.2026
Ил дьо Франс/Ile-de-France
Национална асоциация за развъждане на млечни овце в България / National Association for breeding of dairy sheep in Bulgaria
гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски” № 25А
тел.: +359 62 622 336
narspbm@abv.bg
www.narspbm.eu
Дата на признаване: 17.04.2007
Дата на признаване: 14.01.2020
Цялата страна / The whole country 17.04.2007/26
14.07.2017/89
17.04.2017
14.07.2027
Синтетична популация българска млечна овца/Bulgarian dairy synthetic population sheep
Цялата страна / The whole country 19.04.2016/84 19.04.2026
Асаф/Assaf sheep
Цялата страна 26.02.2020/104 26.02.2030
Аваси/Awassi
Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България / Association for breeding of native (indigenous) breed sheep from Western Bulgaria
с. Рашково
ул. „Лъката № 13
тел.: +359 897 653 041
andreakolev@abv.bg

Дата на признаване: 16.04.2010
Цялата страна / The whole country 16.04.2010/41 16.04.2020 изтекъл / expired
Софийска (Елинпелинска) овца/Sofia (Еlinpelin) sheep
Цялата страна / The whole country 16.04.2010/41 16.04.2020 изтекъл / expired
Западностаропланинска овца/West Вalkan Mountains sheep
Цялата страна / The whole country 16.04.2010/41 16.04.2020 изтекъл / expired
Брезнишка овца/Breznik sheep
- / 21.08.2017 отказ / refusal
Златушка полутънкорунна овца/Gingerbread Sheepskin
Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска и Родопски Цигай овце / Association for breeding Central Rhodope sheep, Karakachan sheep and Rhodope Cigay sheep
гр. Смолян
ул. „Невястата” № 35, п.к. 20
тел.: +359 301 63 501, +359 888 768 794
asociacia_rodopi@abv.bg

Дата на признаване: 30.06.2010
Дата на признаване: 16.09.2020
обл. Смолян, Кърджали, Благоевград;/

region of Smolyan, Kardzhali, Blagoevgrad
30.06.2010/42
17.11.2020/110
30.06.2020
17.11.2030
Родопски Цигай/Rodopean Cigay sheep
обл. Смолян, София, Ловеч;/

region of Smolyan, Sofia, Lovetch;
30.06.2010/42
17.11.2020/110
30.06.2020
17.11.2030
Каракачанска овца/Karakachan sheep
Западни, Средни и Източни Родопи (обл. Смолян, обл. Кърджали); /

Western, Middle and Eastern Rhodope (Region of Smolyan, Kardzhali);
30.06.2010/42
17.11.2020/110
30.06.2020
17.11.2030
Среднородопска овца/Central Rhodope sheep
Асоциация за развъждане на млечни породи овце / Association for breeding of dairy sheep breeds
гр. Русе
ул. „Александър Хаджирусет” 10, вх. 1, ет. 2, ап.4
тел.: +359 888 548 696
armpo@abv.bg

Дата на признаване: 05.05.2011
Северна България и обл. Стара Загора, Хасково, Кърджали

Northern Bulgaria and Stara Zagora Region, Haskovo, Kardzhali
05.05.2011/53 05.05.2021 изтекъл / expired
Синтетична популация българска млечна овца/Bulgarian dairy synthetic population sheep
Развъдна организация Мутон Шароле България / Breeding organization Mutton Charollais Bulgaria
гр. Кърджали
ул. „Тина Киркова“ № 17
тел.: +359 888 884 844; +359 893 568 665
vasilev@economist-bg.com
info@akademiabg.com
Дата на признаване: 23.04.2012
Цялата страна / The whole country 23.04.2012/70
15.06.2023/РД09-607
23.04.2022
15.06.2033
Мутон Шароле/Mutton Charollais
Асоциация за развъждане на породата Лакон в България / Association for breeding Lacaune in Bulgaria
гр. Пловдив
ул. „Сливница” 6, офис 12
тел.: +359 878 017 031
lacaune@mail.bg

Дата на признаване: 04.02.2015
Цялата страна / The whole country 04.02.2015/76 04.02.2025
Лакон/Lacaune
Асоциация за развъждане на Брезнишка овца / Association for breeding Breznik sheep
с. Пожарево
обл. София, ул. „Промишлена № 24”
тел.: +359 878 467 026
krasi_krastanova@abv.bg

Дата на признаване: 17.03.2015
Обл. Софийска, Перник, Кюстендил, Благоевград

Sofia district, Pernik, Kyustendil, Blagoevgrad
17.03.2015/78 17.03.2025
Брезнишка овца/Breznik sheep
Сдружение за развъждане и отглеждане на млечни овце / Association for breeding and rearing of dairy sheep
с. Пирне
общ. Айтос, обл. Бургас
тел.: +359 887 422 566
snc_sromo@abv.bg

Дата на признаване: 06.04.2015
Цялата страна / The whole country 06.04.2015/79 06.04.2025
Синтетична популация българска млечна овца/Bulgarian dairy synthetic population sheep
- / 31.10.2018 отказ / refusal
Аваси/Awassi
Асоциация за развъждане на Котленска порода овце / Association for breeding Kotel breed sheep
гр. Котел
ул. „Браилски бунт“ № 20
тел.: +359 885 284 481
ico_karadjov@abv.bg

Дата на признаване: 11.08.2017
В Котленския Балкан (на територията на общ. Сливен, Търговище, Котел); района на Сакар планина (обл. Хасково) района на общ. Трявна

Kotlen’s Balkan (on the territory of municipality of Sliven, Targovishte, Kotel); Sakar Mountain region (Region of Haskovo and the area of Tryavna Municipality
11.08.2017/91 11.08.2027
Котленска овца/Kotlen sheep
Асоциация на овцевъдите в България – Балкан / Association of sheep breeders in Bulgaria - Balkan
гр. София
ул. „Граф Игнатиев“ № 9
тел.: +359 888 513 870
adelin.atanasov@gmail.com

Дата на признаване: 26.02.2018
Местна карнобатска овца - в равнинните части на Югоизт. България и Варненска обл.

Local Karnobat sheep – plane parts of Southeastern Bulgaria and Varna Region
26.02.2018/96 26.02.2028
Местна карнобатска овца/Local Karnobat sheep
Развъдна организация за автохтонни породи овце в България / Breeding organization for autochthonous sheep breeds in Bulgaria
гр. Карлово
ул. Генерал Карцов № 4
тел.: ++ 359 896 865 877
snc.roapob@gmail.com

Дата на признаване: 10.08.2020
Дата на признаване: 10.08.2020
Общ. Карлово, Смолян/Municipality of Karlovo, Smolyan 26.08.2020/108 26.08.2030
Дъбенска овца/Duben Sheep
обл. Пловдив/Plovdiv region 07.10.2020/109 07.10.2030
Средностаропланинска овца/Central Balkan Mountain sheep
обл. Пазарджик/Pazardjik region 07.10.2020/109 07.10.2030
Сакарска овца/Sakar sheep
общ. Карлово/Municipality of Karlovo 07.10.2020/109 07.10.2030
Копривщенска овца/Кoprivshtitsa sheep
г) Чистопородни разплодни кози/ Purebred breeding animals of the caprine species
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни кози, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the caprine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
Версия/Version
(02.11.2023 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4 5 6
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breed society or competent authority
Развъдни програми
Breeding programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspension, withdrawal and time limitation
Наименование на развъдното сдружение/
компетентен орган
Информация за връзка
Дата на признаване на развъдното сдружение
Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Географска територия на всяка одобрена развъдна програма Дерогации Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)
Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството / Executive Agency for Selection and Reproduction in the Livestock Breeding
гр. София
ул. Бистришко шосе 26
тел.: +359 02 9 611 329
delovodstvo@iasrj.eu
www.iasrj.eu
Дата на признаване: -
Цялата страна / The whole country 24.02.2016/РД09-85 -
Алпийска коза/Alps goat
Равнинните части на страната/

Тhe plane parts of the country 
24.02.2016/РД09-85 -
Боер/Boer
Асоциация за развъждане на млечни породи кози / Association for breeding Dairy goat breeds
гр. Русе
ул. „Рига” № 2, Бл. „Ния”, вх. А, ет. 1
тел.: +359 888 627 911
BDGA@abv.bg; office@armpk.com
www.armpk.com
Дата на признаване: 05.03.2001
Цялата страна / The whole country 05.03.2001/12
02.08.2011/64
05.03.2011
02.08.2021 изтекъл / expired
Българска бяла млечна коза/Bulgarian White dairy goat http://armpk.com/rp-balgarska-byala-mletchna/
- / 16.05.2018 отказ / refusal
Алпийска коза/Alps goat
Асоциация за автохтонни породи кози в България / Association for autochthonous goat breeds in Bulgaria
гр. Перник
кв. „Твърди ливади”, бл. 51, вх. Б, ап. 90
тел.: ++359 888 788 121, +359 885 858 300
aagbbg@gmail.com

Дата на признаване: 27.12.2010
Цялата страна / The whole country 27.12.2010/45 27.12.2020 изтекъл / expired
Калоферска дългокосместа коза/Kalofer Long-haired goat
Цялата страна / The whole country 31.01.2014/75 31.01.2024
Българска виторога дългокосместа коза/Bulgarian Screw-horn Longhair goat
Асоциация за опазване и развъждане на местна дългокосместа коза / Association for the conservation and breeding of Local Long-haired goat
гр. София
ж. к. „Дианабад”, бл. 17, ап. 16
тел.: +359 889 363 938; +359 899 866 430
save-animal@hotmail.com
https://save-animal.alle.bg
Дата на признаване: 10.12.2013
обл. Благоевград, Сливен, Монтана;/

reg. Blagoevgrad, Sliven, Montana
10.12.2013/74 10.12.2023
Местна дългокосместа коза – Малашевски тип/Local long-haired goat - Mаlashev type
Благоевградска област;/

Blagoevgrad region;
10.12.2013/74 10.12.2023
Калоферска дългокосместа коза/Kalofer Long-haired goat
Асоциация за защита на редки автохтонни породи - Калоферска дългокосместа коза / Association for the protection of rare autochthonous breeds - Kalofer Long-haired goat
гр. Калофер
ул. „Рада Войвода 10”
тел.: +359 887 662 139, +359 885 208 403
T_dikliev@abv.bg

Дата на признаване: 13.03.2015
Дата на признаване: 13.03.2015
Обл. Пловдив (главно в района на гр. Калофер)
Region of Plovdiv (mainly in the Kalofer town area)

Пловдив, Бургас, Стара Загора, Благоевград, Сливен, Ямбол и Кърджали
Хасково
Plovdiv, Burgas, Stara Zagora, Blagoevgrad, Sliven, Yambol and Kardjali
Haskovo
13.03.2015/77 13.03.2025
Калоферска дългокосместа коза/Kalofer Long-haired goat
д) Чистопородни разплодни еднокопитни животни/Purebred breeding animals of the equine species
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдните сдружения, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3, и на компетентните органи, които провеждат развъдни програми за чистопородни разплодни еднокопитни животни, както е посочено в член 7, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕС) 2016/1012
List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals of the equine species as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012
Версия/Version
(30.03.2021 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4 5 6 7
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breeders Association or competent authority
Развъдни програми
Breeding programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspension, withdrawal and time limitation
Наименование на развъдното сдружение/
компетентен орган
Информация за връзка
Дата на признаване на развъдното сдружение
Име на породата, попадаща в обхвата на одобрената развъдна програма
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Географска територия на всяка одобрена развъдна програма Дерогации Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)
Родословна книга на произхода на породата
Наименование на развъдното сдружение/компетентен орган
Информация за връзка
Дата на оттегляне на признаването на развъдното сдружение
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма
Асоциация за Развъждане на Местни-Автохтонни Породи в България / Association for Breeding local - autochthonous breeds in Bulgaria
гр. Карлово
ул. „Граф Игнатиев 7А”
тел.: +359 887 782 594; +359 33 595 653
abib@mail.bg

Дата на признаване: 12.02.2010
UELN номер: -
Дата на признаване: 29.07.2020
Цялата страна / The whole country 12.02.2010/39
10.08.2020/107
Асоциация за Развъждане на Местни-Автохтонни Породи в България

Association for Breeding local - autochthonous breeds in Bulgaria
12.02.2020
10.08.2030
Каракачански кон/Каrakachan horse
Асоциация „Източнобългарски кон / Association Eastbulgarian horse
гр. Шумен
квартал Макак, Държавно предприятие „Кабиюк”
тел.: +359 878 610 038
iliana_sabeva@abv.bg
www.eastbul.com
Дата на признаване: 05.03.2010
UELN номер: 100004
Дата на признаване: 18.03.2020
Цялата страна / The whole country 05.03.2010/40
08.04.2020/106
Асоциация „Източнобългарски кон" / Association Eastbulgarian horse 05.03.2020
08.04.2030
Източнобългарски кон/Eastbulgarian horse
Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria

район „Лозенец”, ул. „Банат” № 10, ет. 1
тел.: +359 885 06 49 63
nak.org@gmail.com
www.nak.bg
Дата на признаване: 30.06.2010
UELN номер: 100001
Цялата страна / The whole country 30.06.2010/43 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 30.06.2020 изтекъл / expired
Каракачански кон/Каrakachan horse
Цялата страна / The whole country 05.05.2011/52 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 05.05.2021 изтекъл / expired
Чистокръвна английска порода/Thoroughbred horse
Цялата страна / The whole country 05.05.2011/50 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 05.05.2021 изтекъл / expired
Български тежковозен кон/Bulgarian Heavy Draft horse
Цялата страна / The whole country 17.06.2011/56 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 17.06.2021 изтекъл / expired
Дунавска порода/Danubian horse
Цялата страна / The whole country 17.06.2011/57 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 17.06.2021 изтекъл / expired
Хафлингер/Haflinger horse
Цялата страна / The whole country 19.01.2012/69 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 19.01.2022 изтекъл / expired
Български рисист кон/Bulgarian Trotter horse
Цялата страна / The whole country 30.05.2012/73 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 30.05.2022 изтекъл / expired
Тракенер БГ/Trakener BG
Цялата страна / The whole country 30.05.2012/72 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 30.05.2022 изтекъл / expired
Чистокръвна арабска порода/Purebred Arabian horse
Цялата страна / The whole country 08.07.2015/80 Асоциация на коневъдите в България / Association of horse breeders in Bulgaria 08.07.2025
Шагия/Shagya
Асоциация български спортен кон / Bulgarian sport horse Association
гр. София
район „Средец”, бул. „Васил Левски” № 75
тел.: +359 878 880 951
barzevg@gmail.com

Дата на признаване: 04.02.2011
UELN номер: 100600
Цялата страна / The whole country 04.02.2011/47 Асоциация български спортен кон

Bulgarian sport horse Association
04.02.2021 изтекъл / expired
Български спортен кон/Bulgarian sport horse
Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран / Association for recovery and development of Pleven horse and Gidran
гр. София
ж.к. „Люлин”, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80
тел.: +
stdimitrov@abv.bg

Дата на признаване: 10.08.2011
UELN номер: 100001
Цялата страна / The whole country 10.08.2011/66 Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран

Association for recovery and development of Pleven horse and Gidran
10.08.2021 изтекъл / expired
Плевенски кон/Pleven horse
II. Развъдници, водещи развъдни регистри за хибридни разплодни свине/ Breeding operations maintaining breeding registers for hybrid breeding pigs
Държава членка/Member State
(БЪЛГАРИЯ/BULGARIA)
Списък на развъдниците, провеждащи развъдни програми за хибридни разплодни свине, както е посочено в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/1012, признати от компетентните органи в съответствие с член 4, параграф 3/
List of breeding operations carrying out breeding programmes on hybrid breeding pigs as referred to in Article 7(1) of Regulation (EU) 2016/1012 recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3)
Версия/Version
(12.02.2020 г.)
(date in scope dd.mm.yyyy)
1 2 3 4
5
6 7
Развъдно сдружение или компетентен орган
Breeding operation
Развъдна програма
Breeging programme
Преустановяване, оттегляне и ограничение във времето
Suspension, withdrawal and time limitation
Наименование на развъдното сдружение/
компетентен орган
Информация за връзка
Дата на признаване на развъдното сдружение
Наименование на породата(ите), линията(ите) или кръстоската(ите), включени в обхвата на одобрената развъдна програма(и)
Уеб достъп до информация за развъдните програми
Географската територия на всяка провеждана развъдна програма Дата на одобрението на развъдната програма

(дд.мм.гггг)
Дата на оттегляне на признаването на развъдника
Дата на преустановяването или оттегляне на одобрението на развъдната програма
Наименование на породата или чистопородната линия Наименование на кръстоската Дата, до която е валидно одобрението на развъдната програма
Асоциация на свиневъдите в България / Swine breeders Association in Bulgaria
гр. Шумен
бул.„Симеон Велики” 3
тел.: +359 54 865 268
pig_assoc@abv.bg
http://asb.bg
Дата на признаване: 05.03.2001
кръстоски от Голяма бяла и Ландрас Hybrids from large White and Landrace Обл. Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Пазарджик, Разград, Русе, Силистра, Стара Загора, София област, Търговище, Шумен, Ямбол

Regions of Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Gabrovo, Pazardzhik, Razgrad, Russe, Silistra, Stara Zagora, Sofia District, Targovishte, Shumen, Yambol
05.03.2001/16
05.05.2011/48
05.03.2011 изтекъл / expired
05.05.2021 изтекъл / expired
Синтетична линия Ямбол – 07/Synthetic line Yambol – 07
Асоциация на индустриалното свиневъдство в България / Association of industrial swine breeding in Bulgaria
гр. София
бул. „Христо Ботев” 17, офис 201
тел.: +359 2 952 08 52
aisb@abv.bg

Дата на признаване: 21.01.2008
кръстоски от Д.Йоркшир и Д.Ландрас Hybrids Danish Yorkshire and Danish Landrace Цялата страна / The whole country 21.01.2008/30
06.03.2018/98
21.01.2018
06.03.2028
/
Организация на развъдчиците на специализираните породи свине в България / Association of Вreeders of Specific Swine Breeds in Bulgaria
гр. Силистра
ул. „Симеон Велики” № 15, ет. 1, ап. 4
тел.: +359 887 568 633, +359 889 712 289
ORSPSB@mail.bg

Дата на признаване: 19.03.2007
кръстоски (Голяма бяла х Ландрас);  Хибридни родители [(Тай зуму х Ландрас) х Голяма бяла)]  Hybrids  Large White x Landrace;  Hybrids parents (Tay Zumu x Landrace) x Large White  - 19.03.2007/25
/
19.03.2017 изтекъл / expired
04.01.2018 отказ / refusal
Синтетична линия свине "Силистра" - шунков тип/Synthetic line ham-type Silistra